Chức năng nhiệm vụ

I. Vị trí và chức năng:

1. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quản trị, vận hành Trung tâm Dữ liệu (Trung tâm Dữ liệu tỉnh) và Mạng tin học diện rộng (Mạng diện rộng) của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long; quản trị, vận hành các dịch vụ, hệ thống phần mềm được cung cấp tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh; thực hiện các dịch vụ tư vấn, thi công và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế, công tác, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Thông tin và Truyền thông.

3. Tên giao dịch tiếng Anh là: Vinh Long Centre of Information and Communications Technology, viết tắt: VLICT.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giải pháp kỹ thuật, công nghệ triển khai trên Trung tâm Dữ liệu tỉnh và Mạng diện rộng của UBND tỉnh;

2. Quản trị và vận hành Trung tâm Dữ liệu của tỉnh và Mạng diện rộng hoạt động ổn định, thông suốt 24/7.

3. Triển khai, nâng cấp, điều chỉnh giải pháp công nghệ nâng cao tính bảo mật, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trên Trung tâm Dữ liệu và Mạng diện rộng của tỉnh;

4. Phối hợp xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến Trung tâm Dữ liệu và Mạng diện rộng của tỉnh, cảnh báo kịp thời các vấn đề gây mất an toàn thông tin;

5. Phối hợp hướng dẫn xây dựng hệ thống kỹ thuật, giải pháp công nghệ và hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định;

6. Phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực thông tin và truyền thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, an toàn bảo mật của sản phẩm công nghệ thông tin khi đưa vào hoạt động trên Trung tâm Dữ liệu và Mạng diện rộng của tỉnh.

8. Đầu mối kỹ thuật phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức liên quan, nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin cho Trung tâm Dữ liệu tỉnh và Mạng diện rộng của tỉnh.

9. Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai hoàn thành theo phân công, phân cấp.

10. Phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

11. Tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu, xác định giá trị các hạ tầng, thiết bị kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông của các chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực công nghệ thông tin ở các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh theo yêu cầu.

12. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, hạ tầng viễn thông, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về xây dựng và quản lý khu công nghệ thông tin tập trung; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

13. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

14. Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; dịch vụ bảo trì, sửa chữa, khắc phục sự cố về thiết bị phần cứng, các thiết bị tin học, điện tử, viễn thông và mạng máy tính; tư vấn, thiết kế, thi công các hệ thống mạng máy tính, công trình thuộc hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông.

15. Cung cấp sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin; xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ cho thuê hạ tầng, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; dịch vụ web hosting, đăng ký tên miền do nguồn đầu tư tự chủ của đơn vị.

16. Cung cấp các dịch vụ: tư vấn, thẩm tra các dự án, công trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

17. Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

18. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin và truyền thông theo yêu cầu.

19. Quản lý tài chính, tài sản; tổ chức bộ máy, lao động, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ theo tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm cho Sở Thông tin và Truyền thông.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.

 

Bản đồ

Hình hoạt động

Video

Ảnh liên kết

Website liên kết

Thông tin truy cập

Đang xem: 5
Hôm nay: 121
Tất cả: 265530