Giới thiệu về Vlict

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Vĩnh Long

"Thi đua tiến bộ - Phát triển nhân lực - Nâng cao chất lượng"

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý kỹ thuật, vận hành, khai thác Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Vĩnh Long (Trung tâm Dữ liệu tỉnh) và Mạng tin học diện rộng (Mạng diện rộng) của UBND tỉnh Vĩnh Long; vận hành các dịch vụ, hệ thống phần mềm dùng chung được cung cấp tại Trung tâm Dữ liệu tỉnh, vận hành các hệ thống phần mềm của chính quyền điện tử, vận hành hệ thống dịch vụ, phần mềm phục vụ xây dựng đô thị thông minh; thực hiện các dịch vụ tư vấn, thi công và cung cấp các dịch vụ, sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông; tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long có nhiệm vụ 

 1. Tham mưu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giải pháp kỹ thuật, công nghệ triển khai trên Trung tâm Dữ liệu tỉnh và Mạng diện rộng của UBND tỉnh.
 2. Quản lý kỹ thuật, vận hành, khai thác Trung tâm Dữ liệu của tỉnh và Mạng diện rộng, hệ thống dịch vụ, phần mềm phục vụ xây dựng đô thị thông minh. Đô thị thông minh hoạt động ổn định, thông suốt 24/7.
 3. Triển khai, nâng cấp, điều chỉnh giải pháp công nghệ nâng cao tính bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin mạng trên Trung tâm Dữ liệu và Mạng diện rộng của tỉnh.
 4. Phối hợp xử lý ứng cứu các sự cố liên quan đến Trung tâm Dữ liệu và Mạng diện rộng của tỉnh, cảnh báo kịp thời các vấn đề gây mất an toàn thông tin.
 5. Phối hợp hướng dẫn xây dựng hệ thống kỹ thuật, giải pháp công nghệ và hệ thống thông tin theo tiêu chuẩn do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
 6. Phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông giúp Giám đốc Sở xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực thông tin và truyền thông trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 7. Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, an toàn bảo mật của sản phẩm công nghệ thông tin khi đưa vào hoạt động trên Trung tâm Dữ liệu và Mạng diện rộng của tỉnh.
 8. Đầu mối kỹ thuật phối hợp với cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, tổ chức liên quan, nhà cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp đảm bảo vận hành Trung tâm Dữ liệu tỉnh và Mạng diện rộng của tỉnh.
 9. Hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật các ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai hoàn thành theo phân công, phân cấp.
 10. Phối hợp trong các hoạt động nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 11. Tham gia các Hội đồng thẩm định, đánh giá, nghiệm thu, xác định giá trị các hạ tầng, thiết bị kỹ thuật, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông của các chương trình, dự án, đề án về lĩnh vực công nghệ thông tin ở các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh theo yêu cầu.
 12. Phối hợp tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, hạ tầng viễn thông, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về xây dựng và quản lý khu công nghệ thông tin tập trung; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.
 13. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan về quyền tác giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 14. Cung cấp thiết bị công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; dịch vụ bảo trì, sửa chữa, khắc phục sự cố về thiết bị phần cứng, các thiết bị tin học, điện tử, viễn thông và mạng máy tính; tư vấn, thiết kế, thi công các hệ thống mạng máy tính, công trình thuộc hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông.
 15. Cung cấp sản phẩm phần mềm công nghệ thông tin; xây dựng, nâng cấp, phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; cung cấp dịch vụ cho thuê hạ tầng, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin; dịch vụ web hosting, đăng ký tên miền do nguồn đầu tư tự chủ của đơn vị.
 16. Cung cấp các dịch vụ tư vấn: quản lý, lập, thẩm tra, giám sát các dự án, công trình thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
 17. Cung cấp các giải pháp, dịch vụ về an toàn thông tin.
 18. Phối hợp xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
 19. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin và truyền thông theo yêu cầu.
 20. Cấp hộp thư điện tử; cấp tên miền; cấp và thu hồi chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.