Thông báo mời chào giá duy trì hệ thống và dịch vụ giám sát ATTT mạng (SOC)